Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.


Efeze 2: 12d

IS ER NOG WEL HOOP?

Nieuwjaar. We wensen elkaar “veel heil en zegen” toe. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? We weten het niet. We horen veel geluiden over alles wat er in en met deze wereld gebeurt. Op het gebied van het milieu tot en met de zorgen over de economie. We zijn soms bezorgd over onze gezondheid en over andere dingen. De mensen om ons heen horen we spreken over onzekerheid met het oog op de toekomst. We lezen allerlei acties en reacties. Wat moeten we nu aan het begin van 2012? In een wereld waarin niets meer zeker lijkt te wezen? Wat zal het worden? Hoe zal het gaan in het groot en in het klein? Is er nog wel hoop?

Laten we op die laatste vraag een duidelijk antwoord geven: er is geen hoop voor een deel van de mensheid. Daarin is bovenstaand tekstgedeelte duidelijk. Er is echter wel hoop voor een ander deel van de mensheid. Het eerste deel zijn zij die niet in Christus geloven. De laatsten zijn zij die door genade in Hem mogen geloven. Bij welke categorie hoort u en hoor jij? Er zijn er maar twee! Mensen in dezelfde hopeloze wereld die geen en mensen in dezelfde wereld die wel hoop hebben. Aan die hoop zijn ze ook te kennen, want zij die geloven slaan het oog op God en lopen als een stroom Hem aan. Zij die niet geloven kijken om zich heen in deze wereld om hun hoop op alles te vestigen behalve op God omdat ze God niet kennen. Petrus zegt het zo in zijn brief: ”Wedergeboren tot een levende hoop”

( 1 Petrus 1: 3).

Zullen we dit jaar dan niet ingaan zonder ons ervan te vergewissen of we deze hoop op God hebben ontvangen? Zullen we niet voor eigen rekening een uiterst onzekere toekomst ingaan? Want wie zou immers niet vrezen die hoort hoe alles wankelt in deze wereld? Hoe zelfs de groten op deze aarde zeggen geen oplossingen meer te weten?

Laten we ons dan aan het begin van het jaar wenden tot “Jezus Christus Die onze Hope is”. (1 Tim. 1: 1) Hij is het Die regeert! Hij is het Die het jaar 2012 overziet tot het einde toe. Hij is het Die voor ons als gemeente zorgt ook dit jaar. Hij is de goede Herder! Hij is het Die omziet naar Zijn schapen en lammeren.

Daarom: hoopt op de HEERE! Hij zal het maken. Wie op Hem hoopt komt ook dit jaar niet beschaamd uit. Zelfs niet al moet het gaan door een dal der schaduwen des doods. Vrees maar geen kwaad, want Hij is erbij tot in de dood, ja tot door de dood heen!

Laten we de HEERE smeken om deze hoop op Hem Die alle dingen in Zijn Hand heeft. Deze grote wereld en het ganse heelal en ook ons kleine leven. Hoopt op de HEERE gij vromen. Is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot.

Ds. J. Bos