Meditatie

 

Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.

Handelingen 1: 11b

 

DE TEN HEMEL GEVAREN ZALIGMAKER KOMT TERUG

Bovenstaande woorden werden gesproken door de engelen die tot de discipelen kwamen nadat Jezus van hen weggevaren was naar de hemel.

Zij stonden daar in grote verbazing en verwondering. Zopas hadden ze hun Heere zien weggaan op zulk een onvoorstelbare wijze. Ze hadden Hem nagestaard, maar toen kwam er een wolk tussen Hem en hun ogen en zij zagen Hem niet meer. Niettemin, als verwachtende toch nog iets van Hem te zullen zien, bleven ze omhoog staren. Toen kwamen die twee mannen in witte kleding; twee hemelboden, gezonden met een woord van God. Een woord van vermaan en onderwijs. Dat woord van onderwijs lezen we boven deze meditatie. Onderwijs namelijk, dat deze Jezus terugkomt. Déze Jezus! Dezelfde! Nu is Hij heengegaan. Maar er komt een dag waarop Hij terug zal komen. Dat heeft Hijzelf al aangekondigd. Maar deze engelen moeten de aankondiging herhalen opdát de discipelen er toch voortdurend aan zullen denken en opdat deze gedachte al hun doen en laten zal bepalen.

Hoe komt Hij terug? De engelen zeggen er hier alleen dit van, dat Hij op dezelfde manier zal terugkomen als Hij weggegaan is. “Gelijkerwijs”; dat is op dezelfde wijze. Op een wolk: in heerlijkheid – Als Koning, Die alle dingen in Zijn macht heeft. Als de priester; Die zegent bij Zijn afscheid. Zo zal Hij terugkeren. Over de omstandigheden wijden de engelen hier niet uit. De Schrift zegt er op een andere plaats meer over.

Waar echter in dit woord van de engelen het accent op valt is op de woorden: Deze Jezus! Beter nog kunnen we lezen: deze zelfde Jezus! Hij die heenging is Jezus, dat is: Zaligmaker.

Dat, hebben de discipelen leren kennen. Zij hebben het Zaligmakerswerk in hun leven ondervonden. Ze hebben Hem leren kennen als het Lam Gods, Dat hun zonde verzoende. Als de Weg, de Waarheid en het Leven. Zij hebben iets leren verstaan van Zijn heerlijk werk waardoor Hij zondaren redt.

Het Woord dat Hij eens sprak werd in hun leven heerlijke werkelijkheid: De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is. Verloren waren ze. Zo leerden zij zichzelf kennen. En toen die opzoekende liefde van Jezus dat Zaligmakerswerk, dat gevonden worden. Zo hebben zij Hem ook lief gekregen. Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb. Maar deze Jezus is nu weg. Ze staren Hem na maar ze zien Hem niet meer. Hij, die machtig was om te redden en aan Zijn macht gewilligheid om te redden paarde, is niet meer bij hen. Hoe ze ook turen, ze zien Hem niet meer.

 

Is Hij voorgoed weg? Is het nu alles voorbij? Vallen ze weer terug in hun verlorenheid? Is er nu een scheiding voor altijd? Daar zijn twee mannen in het wit. Daar klinkt hun woord: Déze Jezus, deze zelfde Jezus komt terug. Hij verlaat u niet. Hij komt terug. En als Hij terugkomt, zal Hij geen andere zijn. Dan is Hij nog Jezus, dat is Zaligmaker. Dan is Hij nog machtig en gewillig om te redden. Dan is Hij nog degene, Die zoekt en zaligt wat verloren is. Ja, dan is Hij bij Zijn tweede komst nog vervuld van hetzelfde doel als bij Zijn eerste komst, namelijk een gemeente tot God terugbrengen, een volk met God te verzoenen.

Deze Jezus! Hij ging heen van Zijn discipelen terwijl Zijn handen zegenend over Hem opgevaren waren. Zijn doorboorde handen was het laatste wat zij zagen. En die handen spreken van Zijn zaligmaken. Die handen laten zien welke prijs er betaald moest worden. Ze tonen hoe duur de prijs was. Maar als Hij terugkomt als dezelfde Jezus dan zullen Zijn handen nog dezelfde tekenen dragen. Het Lam staat als geslacht, zo ziet Johannes later. En die doorboorde handen laten Zijn gewilligheid tot redden zien.

Wat een troost voor Gods kinderen, die Jezus in Zijn staat van vernedering hebben leren kennen. Zij zullen Hem straks weer zien, en dan in de staat van Zijn verhoging. Maar toch Dezelfde. Zij zullen Hem herkennen aan Zijn wonden. Wat een troost dat Hij wederkomt. Zonder die boodschap zouden de discipelen mogelijk wanhopig zijn geworden. Wat wordt er van hen, zwakken en ellendigen in het midden van een vijandige wereld als Jezus hen verlaat? Wie zal hen redden en beschermen? Wie staat er voor hen in? Hoe komt het ooit goed?

Maar zie, Hij komt weer! Dezelfde! En als Hij Dezelfde is Die hen hier liefhad, dan mogen ze ervan verzekerd zijn dat Hij hen dan nog kent en lief heeft. Wat Hij hier beloofde zal Hij Zich dan herinneren. Hij verandert niet. Dat is de troost voor Gods Kerk. De troost en de zekerheid van hun heil.

Maar dezelfde Jezus zal ook Rechter zijn. Hij blijft Dezelfde, ook in Zijn toorn tegen Zijn vijanden. Allen die niet gewild hebben dat Hij Koning over hen zou zijn zullen dan ondervinden dat ze Zijn geduchte wraak niet ontvluchten kunnen. Hier heeft Hij getoornd tegen de boosheid en de goddeloosheid van het ongeloof. Als Hij terugkomt zal Hij dat weer doen.

O, val nu toch deze Jezus te voet en leer Hem om genade smeken. Buiten Hem is geen zaligheid. Er is geen andere Naam! Maar in Hem is alles wat we nu en straks nodig hebben voor onze arme ziel! In deze Jezus!

 

Ds. P. den Butter