Meditatie 

En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.

Johannes 16:8

HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST

We hebben het Pinksterfeest gevierd. Het feest waarop we mogen gedenken dat op grond van Christus volbrachte werk de Heilige Geest is uitgestort. En hoe onmisbaar is de Heilige Geest. Zonder de werking van de Geest zijn we ten dode opgeschreven.

Jezus geeft Zijn discipelen reeds voor Zijn sterven onderwijs over het werk van de Heilige Geest. De Trooster zal komen om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Direct treedt het wereldomvattende karakter van Pinksteren naar voren. Bedoeld is de wereld die van God afgevallen en vervreemd is. De Gode vijandige wereld. U denkt dan wellicht buiten schot te blijven. De wereld is slecht, ja maar wij kerkmensen….. Maar bedenk dan wel dat met de wereld hier eveneens het Joodse volk bedoeld is. Het verbondsvolk dat zich erop liet voorstaan Gods volk te zijn. Ook zij zijn in zichzelf vijanden van God. Ook kerkmensen zijn mensen met een van nature vijandig hart voor God. Met een zondig hart.

Daar willen wij van onszelf niet aan. Maar daarom is het juist zo rijk dat de Heilige Geest is uitgestort. Die overtuigd van zonde. Wat onmogelijk is voor de mensen is mogelijk bij God door Zijn Geest. De Heilige Geest leert ons onze zonden kennen.

Je hoort soms klagen over weinig zondekennis. Zou dat komen omdat de Geest onder ons niet meer kan werken? Blussen wij de Geest soms uit? Bedroeven we Hem of weerstaan we Zijn werking? Want waar de Geest werkt daar komt zondekennis. En Jezus dringt in Zijn uitleg direct door tot de kern. De ergste zonde is immers ongeloof, zo zegt Jezus. Als we ons niet gewonnen geven aan de Heere. Als we Zijn Woord niet geloven is daarin ons zondaarsbestaan getekend. Wat is het gebed daarom nodig of de Geest in ons wil werken opdat we ontdekt worden aan onze zonde.

Maar de Geest overtuigd ook van gerechtigheid. Dan gaat het om de rechtvaardigheid die er in Christus is, ja dat Hij Zelf de Rechtvaardige is. Daar wilden de Joden niet aan. Zij konden en wilden dat niet geloven. Maar op Hemelvaartsdag is het bewijs geleverd. Toen is Christus heengegaan naar de Vader. En de Vader heeft Hem niet afgewezen maar Christus mocht plaats nemen aan Zijn rechterhand. Hij bleek toen ontegenzeggelijk de Rechtvaardige te zijn die het verlossingswerk had volbracht en daarom toegang had tot het Vaderhuis.

Zo toont de Heilige Geest niet alleen onze schuld, maar ook het adres waar onze schuld vergeven kan worden. Hij de Rechtvaardige kwam om te betalen voor onrechtvaardigen. Bij Hem mag u komen met uw zonde en schuld. Hij wil ze zo graag van u overnemen. En opnieuw blijkt de Heilige Geest dan zo onmisbaar. Want van onszelf zien we ook in Hem niet de Rechtvaardige die onze Zaligmaker wil zijn. Maar de Heilige Geest wil er ons de ogen voor openen en wil ons bij deze Zaligmaker brengen om daar verlost te worden van onze schuld en zonde. De Heilige Geest opent er de ogen voor en brengt ons bij Christus.

En ten slotte overtuigd de Heilige Geest van oordeel. Niet dat ik dan nog onder het oordeel door moet maar dat de overste van de wereld de duivel, geoordeeld is. De Heilige Geest laat zien dat de duivel en zijn wereld reeds geoordeeld zijn en op weg naar het einde zijn. Daarvan overtuigd de Heilige Geest opdat de wereld zou ontdekken dat ze hun hoop stellen op een wereld die ten onder gaat. Om ons te tonen dat we zo vaak bouwen en steunen op dingen die vergaan en door God reeds geoordeeld zijn. Om ons te tonen hoe dwaas we zijn als we het daar nog van verwachten. Om ons te leren niet langer daarop te vertrouwen, maar ons geheel en al op Christus te verlaten.

Maar wat is dit tegelijk een troost voor Gods kind, juist als de wereld zo belaagd. De Trooster overtuigt ons ervan dat deze wereld voorbij gaat. De satan heeft nog wel macht en kan het ons nog wel moeilijk maken, maar hij is reeds geoordeeld. Alleen de totale voltrekking van het oordeel wacht nog. Bij de wederkomst zal God al Zijn en mijn vijanden oordelen. De overste van de wereld zal geworpen worden in het helse vuur. De wereld zal geoordeeld worden. Maar ik mag met al de uitverkorenen ingaan in de vreugde van mijn Heere en Heiland. De Geest overtuigd daarvan. Opdat we getroost en met opgeheven hoofd dwars door alle droefenis en vervolging onze Zaligmaker uit de hemel zullen verwachten.

Mag de Heilige Geest zo al Zijn werk doen in uw leven? Kent u dat ontdekkende, heenwijzende en troostende werk van de Geest in uw leven? Het is immers zo heilzaam. Laat daarom ons geloof worden zijn en blijven: “Ai, laat van mij Uw Heil’ge Geest niet scheiden.”

 

Ds. W.N. Middelkoop