Meditatie 

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Johannes 8: 36

 

ECHTE VRIJHEID

Gisteren 4 mei herdachten we de doden die door het geweld van de Tweede Wereldoorlog het leven hebben verloren. We gedachten ook de 6 miljoen Joden die op een vaak afschuwelijke manier de dood vonden in die jaren van de oorlog. En we stonden stil bij hen die waar ook ter wereld hun leven gaven voor de vrijheid. Vandaag herdenken we de vrijheid van Nederland op 5 mei 1945. Op die dag kwam er een einde aan vijf lange en bange oorlogsjaren vol verdriet en zorg. De vrijheid voor Nederland brak aan. Maar heeft 5 mei 1945 ook échte vrijheid gebracht?

Na de oorlog werd ons land op een bewonderenswaardige manier opgebouwd. Tegelijkertijd werd het kerkelijke leven op een verdrietige manier afgebroken. We zien en horen het om ons heen dat de meeste Nederlanders geen boodschap (meer) hebben aan de HEERE en Zijn dienst. En hoe staat het in ons leven?

Met het oog op Bevrijdingsdag wil ik in deze meditatie een ogenblik met u nadenken voor de échte vrijheid. Daarover heeft de Heere Jezus het een keer gehad toen Hij in gesprek was met een aantal Joodse tijdgenoten. In dat gesprek heeft Hij het gehad over slavernij. Heeft Hij aangegeven dat als we de zonde doen, een dienstknecht van de zonde zijn. En dat is precies wat wij van nature allemaal zijn: dienstknechten, slaven van de zonde. De zondeval in het paradijs heeft dat van ons gemaakt en niemand komt er op de wereld die geen dienstknecht van de zonde is. Hebben wij daar al oog voor?

Maar dat is niet het enige wat de Heere Jezus in dat gesprek gezegd heeft. In onze tekst geeft Hij aan dat Hij ons wil vrijmaken van deze harde slavendienst. Hij wil ons eigenhandig uit de dienst aan de zonde en aan de satan weghalen en ons brengen in het Koninkrijk van Zijn liefde. En als dat gebeurt, zijn we waarlijk vrij. Dan gaan we iets ervaren van wat Paulus noemt de “vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.” (Rom. 8: 21)

Dit zegt tegelijk dat er buiten Jezus om geen ware vrijheid zal zijn. Dan blijven we slaven van de zonde en gaan we tenslotte voor eeuwig verloren. Maar als we door de Heere Jezus worden vrijgemaakt, dan komt het goed. Dan zullen we straks voor eeuwig bij de HEERE zijn.

De vraag is nu of wij iets van die ware vrijheid in Christus mogen kennen. Haakt en zoekt u daarnaar? Vlucht dan tot Christus en smeek Hem of Hij ook ú wil vrijmaken. Hij doet niets liever en zal uw gebed zeker verhoren. Bent u deze vrijheid voor uw beleving kwijtgeraakt, omdat u weer in oude zonden verviel of eigen wegen insloeg? Vlucht opnieuw tot Christus en smeek Hem om een hernieuwde vrijheid. Laat het ons tot diepe verwondering zijn als we mogen weten van déze bevrijding in ons leven. Dat is een groter wonder dan de Bevrijding van Nederland in 1945. Wat heeft het de drie-enige God niet gekost om de bevrijding van zondaren mogelijk te maken. Daar moest Jezus de grootste oorlog voor in- en aangaan. Maar Hij heeft Zijn strijd gestreden en Zijn lijden geleden, opdat Hij zondaren bevrijden zou met een volkomen bevrijding. En Hij doet dat ook, door Zijn Geest. En die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Geen slaven van de zonde meer, maar kinderen van de HEERE.

Die nog wel danig last van hun zonden en zondige aard houden. Die hun vrijheid zo vaak weer verkwanselen. Maar Christus houdt de Zijnen vast. Niemand zal hen uit Zijn hand rukken.

Wat is het heerlijk als je iets van deze vrijheid mag kennen in je leven. Christus wil ze ons zo gaarne geven. Bij Hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. Hij heeft geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en waarlijk vrij bent. Gods kinderen mogen het weten en zingen: " ’t Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd.”

 

Ds. C.J. Droger