En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.

 

Kol. 1: 18a

 

Wie is deze “Hij” waarvan hier wordt gesproken? Dat lezen we in vers 13. Het is “de Zoon Zijner liefde”! De Zoon van de Vader, van Welke Vader we lezen in vers 12. Welk een kostelijk Evangelie ligt er in de Woorden van de tekst. De Zoon des Vaders is het Hoofd. Wat is echter een hoofd zonder een lichaam? Waar een lichaam geen hoofd heeft moet het lichaam noodzakelijk een dood lichaam zijn. Dat is ontegenzeggelijk waar. Niet te weerspreken.

Maar nu lezen we hier, dat het lichaam, waarvan hier gesproken wordt, wel een Hoofd heeft. We weten nu Wie het Hoofd is, maar waar vinden we nu het lichaam waarvan Hij het Hoofd is? Paulus schrijft door de Heilige Geest, dat Hij het Hoofd is van het lichaam, namelijk de gemeente. De gemeente is het lichaam van de Zoon van God de Vader. Hoofd en lichaam vormen een twee-eenheid. De gemeente is Zijn Lichaam.

Wat een wonderlijke gedachte. Is het immers niet zo, dat een lichaam, de handen en de voeten, handelen op de impuls van de hersenen in het hoofd? De hersenen zeggen tegen de hand, doet dat, en hij doet het. Tegen de voeten: Ga! En ze gaan. Begrijpt u. Het lichaam doet niets dat niet eerst door de hersenen werd aangegeven.

Waaraan wordt dus het lichaam van de Zoon Zijner liefde gekend? Heel eenvoudig: het lichaam leeft uit wat door het hoofd wordt aangereikt.

Ziedaar iets van de betekenis van hoofd en lichaam in dit verband. De vraag is dan of wij deel hebben aan het lichaam van de Zoon der liefde van de Vader. Want waar dat zo mag zijn daar zullen we niet alleen theoretische, maar daarbij ook praktische kennis hebben van die andere beelden die de HEERE in Zijn Woord gebruikt om de rijkdom van dit Woord te openbaren.

Dan is daar niet alleen het beeld van hoofd en lichaam, maar ook dat van de Ware Wijnstok en de ranken. Het beeld van de Goede Herder en Zijn kudde. Het beeld van Hem als het Brood des levens en de Zijnen die er door verzadigd worden. Al deze beelden worden in Gods Woord gebruikt om de het geheim van bovenstaande tekst te openbaren,  door Zijn Zoon,  aan Zijn lichaam, de gemeente.

Kennen we de rijkdom die in de Woorden van bovenstaande tekst schuilt? Ik bedoel: kennen we niet slechts de Woorden, maar ook de zaken waar de Woorden van spreken? Dan hebben we deel aan de erve der heiligen in het licht. ( vs.12)

Bijzonder wordt dat gezien wanneer Christus’ lichaam aanzit aan Zijn Tafel. Genodigd om Zijn vlees te eten en Zijn Bloed te drinken. Daar wordt deze gemeenschap van Hoofd en lichaam als nergens anders in deze wereld gezien en ervaren. Aan de Dis van Christus, waaraan Hij Zijn gelovigen vriendelijk nodigt om, in strijd en aanvechting, verzadigd en bemoedigd te worden met en door Hem. Om op deze Goddelijke wijze, door de Heilige Geest, straks opnieuw te volharden tegen de zonde en de ongerechtigheid die het lichaam van Christus bestrijden.

In deze weg herleeft de hoop op Hem Wiens beloften Ja en Amen zijn. “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is”. Rom. 5: 5

Ds. J. Bos