MEDITATIE

 

KONINGSDAG

Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we denken aan het feit van het heil dat Jezus Christus als Koning de troon in de hemel besteeg. Zeg maar: Koningsdag. Een dag die niet vergeten moet worden, maar het verdient jaarlijks gevierd te worden.

In Handelingen 1 neemt Lukas ons mee naar de plaats en het moment dat Jezus naar de hemel gaat. Allereerst geeft Lukas nauwkeurig aan op welk moment Jezus ten hemel vaart. “En als Hij dit gezegd had” zo lezen we in vers 9. Jezus heeft namelijk zojuist nog het laatste onderwijs gegeven aan Zijn discipelen.

Op de vraag van de discipelen of nu het Koninkrijk van Israël zou worden opgericht, maakt Jezus duidelijk dat Hij daar niet op ingaat omdat de Vader dit voor Zichzelf houdt. Maar wel deelt Hij hun mee dat de Heilige Geest zal worden uitgestort en de uitwerking zal zijn dat ze Zijn getuigen zullen zijn van Jeruzalem tot het uiterste van de aarde.

Voordat Jezus ten hemel vaart, geeft Hij nog onderwijs. Hij laat Zijn leerlingen niet zomaar achter, maar geeft hun eerst nog het onderwijs dat ze nodig hebben. Daarin blijkt dat Jezus weet wat Zijn discipelen nodig hebben. Hij bereidt hen voor op wat komt. Jezus toont zich de Goede Herder die Zijn kudde niet onvoorbereid en onverzorgd achterlaat.

Wat een rust en troost te geloven dat de Heere weet wat Zijn kudde nodig heeft. Zeker als u door het geloof mag weten tot die kudde te behoren. Dan weet u zich verzekert van de goede zorg van deze Goede Herder. Hij zal de Zijnen nimmer om doen komen. Tegelijkertijd: wat erg als je nog niet tot de kudde van Christus behoort en deze troost moet missen. Rust dan niet voordat u –en jij- mag geloven dat je in deze Goede Herder, Christus Jezus, geborgen bent.

Dan is daar het moment dat Jezus naar de hemel gaat. Lukas schrijft dat Jezus werd opgenomen terwijl de discipelen het zagen. God de Vader neemt Zijn Zoon op in de hemel. U zegt misschien: “Dat lees ik helemaal niet in de tekst.” Toch wel. Er staat immers niet dat Jezus opvoer naar de hemel, op zich ook Bijbels waar, maar dat Hij werd opgenomen. Dat geeft weer dat Jezus niet alleen op eigen kracht naar de hemel ging, maar ook door de Vader werd Thuisgehaald.

Daarachter gaat een machtige boodschap schuil. God de Vader haalt Zijn Zoon Thuis. Daarmee toont de Vader dat Hij tevreden is met het verlossingswerk dat Christus op aarde heeft volbracht. Je zou kunnen zeggen: Op Goede Vrijdag riep Jezus: “Het is volbracht”, en bij de hemelvaart verklaart God de Vader dat alles is volbracht. Hij aanvaardt volledig het verlossingswerk van Zijn Zoon.

Wat een heerlijke wetenschap is dit. De Vader aanvaardde het werk van Christus. Dat betekent dat er voor u en voor jou behoud mogelijk is in dit verlossingswerk van Christus. Dat betekent dat wie door het geloof in Christus’ verzoeningswerk zich geborgen weet, niet hoeft te vrezen. De Vader heeft de verzoening van Christus aanvaard, en daarmee heeft Hij ook hen die door Hem verzoend worden, aanvaard.

Wat rijk als in deze verhoogde Christus uw zaligheid is. Dan kan er soms wel een wolk tussenkomen die het zicht op Hem beneemt, maar zal Hij nooit u en jou uit het oog verliezen. Want van de troon in de hemel heeft Hij hen in Zijn doorboorde hand en houdt Hij hen in zijn genadig oog.

 

Ds. W.N. Middelkoop