Uw goede Geest geleide mij in een effen land(Ps.143:10c)

Er worden in het Koninkrijk van God vele bijvoeglijke naamwoorden gebruikt.
Dat hoort bij het geloof.

De dichter zegt maar niet: uw Geest leidt mij, maar Uw goede Geest
Dat is een uiting die past bij het geloof. Een uiting die past bij het leven met God.
Het is een leven in verbinding met God en een leven van betrokkenheid op God.
Dan spreek je niet meer afstandelijk van en over de Heere.

De dichter zegt hier: "Uw goede Geest". Dat wil niet alleen zeggen dat er ook kwade geesten zijn, daar wemelt het immers van boze geesten die ons aanzetten tot opstand en verzet tegen God. De boze geesten die ons ook willen leiden, maar door boosheid en naar het eeuwig verderf.

Als de dichter hier belijdt dat het de goede Geest is, dan wil hij vooral zeggen dat de heilige Geest bijzonder goed leidt.

Deze psalm staat aan de poort van Pinksteren en geeft ons zicht op de werking van Gods Geest. Die Geest, Die kenmerkend is om te leiden.
Hij wordt hier de Geest van God genoemd. Er staat immers: Uw goede Geest.

We belijden met de belijdenis van Athanasius dat de heilige Geest zowel van de Vader als van de Zoon uitgaat. Hij gaat van de Vader uit, Die zondaren tot Christus trekt en Hij gaat van de Zoon uit, Die zondaren tot de Vader brengt.
Heel rijk zien we in de openbaring van de Geest de drie-enige God aan het werk.

Aan de goede Geest wordt hier de leiding van ons leven toegewezen.
Door Woord en Geest wil de Heere ons toch leiden?
Heeft Hij het niet beloofd, dat Hijzelf onze leidsman zal wezen en leren hoe wij wandelen moeten?

Wat hebben wij behoefte aan leiding in ons leven.
De tekst herinnerd aan de woestijnreis met zijn vele moeiten en blokkades die in de weg lagen om verder te gaan.
Maar naar het woord in Nehemia heeft de Heere aan het volk Zijn goede Geest gegeven om hen te onderwijzen.

Door die leiding zijn ze gekomen in het effen land, dat van melk en honing was vloeiende.
Het is dezelfde Geest, Die ons vandaag wil leiden dwars door het terrein van tegenstand en antichristelijke machten. Ook dwars door de gebrokenheid van mijn eigen leven heen.

Als de goede Geest ons leidt zullen wij niet omkomen.
Als een kind van God ergens bang voor is, dan is het wel om eigen wegen te gaan.
Daar ben je echt bang voor, omdat je weet hoe arglistig ons hart is.

Als iets ons fijn lijkt willen we ook nog wel de naam van God er voor zetten.
Maar we moeten leren de naam van de Heere aan alles vooraf te laten gaan.

Dan zal de goede Geest ons leiden en ons er door heen helpen.
Ook wanneer wij geen weg zien, maar de Heere maakt het vlak en maakt de wegen begaanbaar.

Eens zullen allen die door de Geest geleid zijn aankomen in een effen land.
Het land van Gods belofte, waar aan alle tegenstand een einde gekomen zal zijn en waar alle verkeerde neigingen van het eigen hart tot het verleden zullen behoren.

Daar is de vreemdelingschap vergeten en wij, wij zijn in het Vaderland.

A.K.Wallet