Meditatie

 

O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela.

Psalm 3: 2a en 9

 

HEIL EN ZEGEN

Psalm 3 is een morgenlied. Daarom is het ook heel gepast om in de morgenstond van 2017 te luisteren naar deze psalm. Het is zwaar weer in Davids levensomstandigheden. De historische achtergrond van dit lied staat in 2 Samuël 15 – 18. Absalom zijn eigen zoon, heeft zich met tienduizenden gekeerd tegen zijn eigen vader. David de gezalfde des Heeren, trok over de beek Kedron met enkele vertrouwelingen. Hij weet dat Absalom nadert. Een boodschapper heeft hem meegedeeld dat ‘het hart van een ieder in Israël achter Absalom is gaan staan.’

 

Getrouw

Je zou denken: hoe heeft David die nacht één oog dicht kunnen doen? Toch heeft hij heerlijk geslapen. ‘ik lag en sliep gerust’. Hoe is dat mogelijk. Hij was van ’s Heeren trouw bewust!

‘O HEERE’, is het eerste dat hij zegt in dit morgenlied. Ja, daar ligt het geheim. Zie op Hem, de getrouwe Verbonds Jehova. Die Ik zal zijn Die ik zijn zal, de bewaarder Israëls. Aan Hem is het te danken dat we 2016 mochten uitgaan en 2017 ingaan. Laat het ons tot verwondering en aanbidding brengen dat we op 1 januari onze ogen mochten opslaan. O, Heere wat bent U groot en goed. Waar hebben we het aan verdiend?

Later zegt een andere psalmdichter ‘indien de Heer’ Die ons heeft bijgestaan, niet had gered, wij waren lang vergaan’. Maar bedenk ook: als Hij met mij in het gericht had getreden en gade had geslagen al mijn ongerechtigheden, dan was het zonder Borg voor eeuwig mis geweest.

‘O HEERE’, dat mag ook de aanspraak zijn in het gebed dat in het nieuwe jaar wordt gebeden. Ook als de levensomstandigheden zo onzeker zijn. Misschien wel uitzichtloos. Hoe moet het dit jaar? In de persoonlijke levenssfeer en familieomstandigheden. Hoe gaat het met de spanningen en verhoudingen tussen de volken? Hoe verloopt de oprukkende macht van de vijanden van God en Zijn volk? De eerste woorden van dit gebed wijzen op Hem, Die regeert en Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij kan ook in 2017 alle dingen doen medewerken ten goede. Hij werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil.

 

Heil

Het slot van Psalm 3 wijst erop dat bij de Heere heil is. Daarom kunnen we elkaar niets beters toewensen dan veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Letterlijk staat er in de grondtekst: bij de HEERE. Dat betekent dat het heil in Zijn macht en te Zijner beschikking is. En daarom ook alle zegen. Ook staat er: het heil. Heil wijst niet alleen op heling en redding. De naam Jozua – Jezus – zit erin. Achter David zien we de grote Davidszoon, Jezus Christus. Hij verlost van en uit het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Buiten Hem zijn we reddeloos verloren. Beseffen we dat? Zelfredzaamheid staat van nature hoog in ons vaandel. Maar daar ga je je eeuwig verderf mee tegemoet. Redding en zaligheid heeft Hij verworven. Hij is niet alleen de Zaligmaker van verwerving, maar ook van toepassing. Wat heb je zelf meer nodig en wat kun je elkaar beter toewensen dan het heil dat door Hem verworven is? David verbindt hier ook Gods zegen aan. Zijn zegen is over Zijn volk. Die zegen maakt rijk. Altijd en in alles, zodat alle ding tot zaligheid van Zijn volk dienen moet

 

Sela

Dit morgenlied is de eerste psalm waarin het woordje ‘sela’ staat. Zelfs tot driemaal toe. Of het nu betekent refrein, bid of pauze; laat het tot bezinning zijn. Pauzeer maar even, herhaal het maar steeds, leef er niet overheen en ga er niet aan voorbij. Sela! Veel heil en zegen toegewenst.

 

Ds. A. van de Weerd