De HEERE bemint de poorten Sions…

 

Psalm 87: 2a

 

De HEERE bemint de poorten van Sion. De betekenis van deze Woorden ontsluit ons de schrijver van de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 12: 18 tot 24. In vers 18 tot 21 zegt hij eerst waar de christenen niet toe gekomen zijn. Namelijk tot de tastelijke berg, brandend vuur en donkerheid en duisternis en onweder. Dat is de bedeling die gold in het Oude Testament. Het volk was zeer bevreesd om tot die vreselijke berg te naderen. Jazeker! De Wet doet ons vrezen. Want: ”Ten dage als gij daarvan eet zult ge de dood sterven”. En de HEERE had Zijn volk wel verlost uit de slavernij van Egypte, maar op de Sinaï had God hen Zijn Wet gegeven. Zij konden echter niet dragen hetgeen hen geboden werd. ( Hebr. 12: 20) Dat is de situatie van hen die niet met het ware geloof begiftigd zijn. Wel tot Gods verbond behorend konden ze Zijn geboden niet dragen, niet doen, niet volbrengen. De Wet bracht hen slechts vrees.

Is dat dan de verklaring van de Woorden uit Psalm 87? Is dan vrees het resultaat van het beminnen door de HEERE van de poorten van Sion? Bestaat Zijn beminnen van Zijn volk dan uit donder en bliksem? Jazeker! Door Zijn Wet, door de prediking van de Wet, wordt vrees gewekt. De Wet zegt: ”Doe dat en

leef ”! En de mens moet antwoorden: “ik kan die Wet niet houden en dus besluiten te moeten sterven.”

Bent u en ben jij al aan deze berg geweest? Die berg der Wet waar Woorden klinken die vreselijk zijn, omdat ze van u en jou vragen wat u niet kunt volbrengen? Dat is wel nodig. We lezen in Exodus 19 dat het hele volk bij de Wetgeving aanwezig was. Het hele volk, dus niemand uitgezonderd. Klein en groot, oud en jong. Niemand van Gods volk komt bij Zijn Wet langs! Wie niet heeft leren buigen onder de Wet. Wie niet zijn en haar onmogelijkheid met betrekking tot de vervulling van Gods Wet heeft gezien. Wie niet heeft gevreesd voor de Woorden van Gods Wet, mag zich bevragen of hij wel bij Gods volk hoort.

Wat zien we vervolgens bij hen die door de Woorden der Wet ontdekt worden aan de onmogelijkheid om hun schuld tot het onderhouden ervan te betalen door volkomen gehoorzaamheid aan Gods Wet?

Die komen tot een andere berg! (Hebr. 12: 23) namelijk de berg Sion en de stad van de levende God. Hoe? Door naast de prediking van de Wet ook het Evangelie gehoord en geloofd te hebben. Zonder de zon is de maan een donkere bal. Als echter het zonlicht op de maan valt verlicht ze de nacht. Zo moet het Evangelie de Wet beschijnen ( Spurgeon) Het Evangelie dat God laat prediken van Zijn Zoon. Die in hun plaats volbracht heeft wat zij nimmer hadden kunnen volbrengen. Gods Zoon, Die Zich in hun plaats schuldig verklaard heeft om de Wet van God volkomen te houden. Zo, door de prediking van dat Evangelie met Die Inhoud, kwamen ze, wat een heerlijk Woord, op die plaats die de HEERE bemint “De algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn”! (Hebr. 12: 23) Ja, tot de Middelaar van het nieuwe Testament, en het Bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel”.

(Hebr. 12: 24)

Ziet toe, dat gij Dien Die spreekt niet verwerpt….”!

(Hebr. 12: 25)

 

Ds. J. Bos