Vrede met elkaar!

De laatste tijd wordt er druk onder de mensen gesproken over het omgaan met elkaar.
Hier en daar is sprake van een botsing van culturen en meningen.
“Zijn we ons leven nog zeker?”, hoorden we uit verschillende monden na de moord op Van Gogh.
Men sprak over vrijheid van meningsuiting.
Anderen wezen juist op de grenzen daarvan.
Hoe houden we vrede met elkaar?
Het moet toch mogelijk zijn om in een land als het onze op een goede en correcte wijze met elkaar om te gaan? Dat is de situatie in de wereld om ons heen.
Maar niet alleen daar, ook in eigen kring weten zowel autochtonen als allochtonen van onvrede en botsingen. Bestuurders roepen de burgers op om waarden en normen in acht te nemen.
Wie zal de steen der wijzen vinden?

Wat is vrede?

In de kerstnacht werd gezongen: “Vrede op aarde”.
Dat was bij de geboorte van Christus.
Het woord voor vrede is in de Bijbel in het Hebreeuws: shalom en in het Grieks ons woord Irene. Shalom is een ingeburgerde groet geworden.
Wat betekent het?
Vrede wil maar niet alleen zeggen: afwezigheid van oorlog. Nee, het betekent: orde, harmonie.
Als ergens de orde verstoord is, dan kan er geen vrede zijn. Geen echte diepe vrede.
Waar en wanneer is de orde verstoord? Sinds wanneer is er wanorde in de wereld?
De Bijbel leert ons dat de mens na de schepping in vrede leefde. Er was orde op alle terreinen: met God, de naaste en de schepping (natuur en milieu)
De grote knik kwam toen de mens God verliet.
Hij ging doen wat God had verboden. Hij wilde zelf God zijn.
Toen was de orde verstoord.
Met God en daardoor met elkaar: onvrede, botsingen -,verwijten, onbegrip.
Dat noemt de Bijbel: zonde.

Vrede op aarde

Duizenden jaren later, staat er in Bethlehem een hemels koor te zingen: “Ere zij God en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”
Dat is bij de geboorte van Christus.Daar wordt gezongen over vrede.Terwijl in de wereld waarin Hij werd geboren er geen vrede was en nu nog niet is. Daarbij komt dat eigenlijk elk mens onvrede heeft in zijn hart. Er is de opstand tegen God. Ordeverstoring, bewust of onbewust.

In de geboorte van Christus is de vrede in de wereld gekomen. Sterker nog: Hij is onze vrede.
Hoe dan? Omdat Hij als de Enige weer volmaakt de wil van God heeft gedaan.
En Hij heeft zozeer onder de wanorde geleden, de breuk van ons mensen met God,
dat Hij uiteindelijk is gekruisigd.
Juist daardoor kwam het weer goed met God.
Hij werd geboren en gaf Zijn leven om de juiste orde weer aan te brengen.
Dat betekent: Vrede, Shalom: het is weer goed tussen God en mens..

Vrede in ons hart


Hoe krijgen wij persoonlijk weer vrede in ons hart, in ons leven met God en met elkaar?
Dat krijgen we door echt Kerstfeest te vieren. Dat krijgen we door het geloof in Christus. Wie van Hem wordt, weet de opstand in zijn hart gebroken en heeft deel aan die wonderlijke vrede.
De mooiste momenten in ons leven zijn als we de vrede met God ervaren. Dan hebben we ons verzet opgegeven en zien we dat God het graag goed wil hebben met ons.
Het is net of de kribbe en het kruis in ons hart worden afgedrukt. En Christus beheerst ons hart. Het is weer in orde met God.
Is er dan ook vrede met de ander?
Een echt christen wil graag in vrede met de ander leven, zoals God dat ook vraagt.
Hij/zij zal het niet eens zijn met allerlei wanorde die de wereld teistert. Maar hij/zij bidt, werkt en hoopt op het herstel van die normen en waarden, die de vrede met God en elkaar bevorderen.
Uitnodiging tot de vrede.

Iedereen is van harte welkom in de kerkdiensten, die elke zondag en ook met Kerst gehouden worden!

A.K.Wallet