Kerstfeest!

Onvrede

Sinds de laatste Kerst, die we vierden, hebben we woorden en namen gehoord die ons eerder onbekend waren.

Sinds Kerst 2004 is ‘tsunámi’een bekend woord geworden.
Als we die naam horen denken we direct aan de vele doden, die tengevolge van de binnenrollende watermassa’s zijn gevallen.

Leuke namen als Rita en Catharina doen ons nu denken aan geweldige orkanen die vele levens opeisten.
Ook richtten zij grote schade aan, zodat velen dakloos werden.

Dan zijn er nog ‘de oude bekenden’:
Aids, terrorisme, vogelvirus,
honger en oorlogsleed.
En nog steeds voelen veel jongeren en ouderen zich niet veilig in ons eigen land.
Ontwrichte huwelijken en gezinnen missen de liefde.

Kunnen we wel Kerst vieren?

Vroeger beter?

In de tijd van de eerste Kerst,zo’n 2000 jaar geleden,was alles ook niet om over naar huis te schrijven.
Israël was geen vrij land, maar werd overheerst door de Romeinen, de wereldmacht van die dagen

Twee jonge mensen werden gedwongen onder zeer moeilijke omstandigheden de lange reis van Nazareth naar Bethlehem te maken.
Er was geen wagen die hen de vele kilometers, die zij moesten gaan, vervoerde.

Waarom? Omdat de keizer in Rome wilde weten hoeveel belastingbetalers hij in zijn wereldrijk had.
Geld regeerde!!

Soms werden mensen zonder enige vorm van pardon neergesabeld.
Over geweld gesproken!

Kerst in zo’n wereld?
Ja!!
Terwijl er herders in de buurt van Bethlehem de wacht hielden over hun kudde schapen, werd het Kerst.
Zomaar!

Heden

De herders hoorden een geweldige boodschap.
Een bode uit de hemel stond bij hen.
Dat was schrikken.
Het is ook niet niks, als opeens een hemels licht om je heen straalt.

Als God de lichtbundel van Zijn wil en wet op je richt, dan heb je het idee dat het met je afgelopen is.

Hoe zo?
Omdat er ook in ons hart van die geweldige orkanen zijn en ook zoveel verzet is tegen God en Zijn wil.
Niemand zou graag willen dat alles wat in zijn of haar hart leeft, openbaar zou komen. Toch?

Maar God weet het precies.
En als Hij ons doorlicht, dan blijf je nergens meer.
Dat begrepen die herders ook.

Maar God gaat het Kerst maken.
Er klinkt een geweldige boodschap:
Welke?
“ U is heden geboren de
Zaligmaker, Welke is Christus de
Heere, in de stad van David”.

Er kan Kerst gevierd worden!

Zaligmaker

Ooit van gehoord?
Velen zeggen:
nee, nooit van die naam gehoord.
Wel van ‘tsunami’maar hiervan
nooit.
We zullen een andere naam noemen
waaronder de Zaligmaker beter
bekend is: Jezus.
Je kunt dat vertalen met Redder, Verlosser.

Maar wat betekent zaligmaken eigenlijk?
Een woordenboekje zegt:aan het
eeuwig heil deel krijgen.
In een ander boekje staat:
verlossen van het grootste kwaad en
brengen tot het hoogste goed.
Wat is het grootste kwaad? Dat is de zonde.
Wat is het hoogste goed? Dat is God.

God komt tot de herders
en tot ons en zegt kort en goed:
er is er EEN die u en
jou kan verlossen , redden en zaligmaken.
Dat is Jezus!

Dat is Kerst!

Opslaan

Dit jaar hebben we veel nieuwe namen gehoord en heel veel
nieuwe woorden geleerd.
Er is zelfs een nieuw woordenboek met vele
nieuwe woorden verschenen.

Kerst betekent:
de Zaligmaker is geboren.

Sla deze naam op in uw bestand.
En klik er elke dag op.
Hij alleen kan de storm van zonde en onvrede in ons hart tot zwijgen
brengen.En geeft er Zijn eeuwige vrede voor in de plaats.
Dat is Kerst!

Uitnodiging
Welkom in onze diensten:

Chr.Ger.Kerk
Cattenhagestraat 57

Eerste kerstdag om 10.30 en 17.00 uur.
Tweede Kerstdag om 10.00 uur

Bellen? 035-6945140
Email: akwallet@kliksafe.nl

****************************************************

Kerst-Gedicht

Al is het donker op de aarde,
al is ’t dat onrecht welig tiert,
men ’t leven niet meer acht van waarde,
en de normloosheid zegeviert,

al gaan dan alle lichten doven
en schijnt de vrede nóg zo ver,
toch is er hoop voor die geloven
want aan de hemel stond een ster.

De Heilsaanbrenger werd geboren,
En in de diepste duisternis
ging uit de krib’ een lichtstraal gloren.
O wondervol geheimenis!

’t Zal onweerstaanbaar, niet te keren
een weg zich banen door de tijd.
Want Jezus, als het Licht der wereld,
heeft door zijn komst de weg bereid.

Hij legde af Zijn glans en luister,
Verliet vrijwillig ’t Vaderhuis
om hen, die dwalen in het duister,
gebukt gaan onder zonde en kruis,

maar als de herders zich begeven
naar ’t Licht dat schijnt uit kribbe en stal,
te voeren naar het eeuwig leven,
waar ’t nooit meer donker wezen zal

F. van der Schoot-van Dam, overgenomen uit "De Gezinsgids" december 2004