Denk aan uw Schepper, eer dat de kwade dagen komen (Prediker 12 vers 1)

De Bijbel is een heel realistisch boek. Er wordt rekening gehouden met de werkelijkheid van het leven.
In Prediker 12 komt dat heel duidelijk uit.
De schrijver, geleid door Gods Geest, tekent de mens in de aftakeling van zijn leven.
Wat gebeurt er meestal bij het ouder worden?
Gezicht en gehoor worden minder; het lopen gaat minder goed af; de stem wordt zachter.
Aan alles wordt gezien dat de mens gaat naar zijn eeuwig huis.
Er komt een tijd dat er een rouwcirculaire bezorgd wordt met uw naam. Soms staat daar op: na een tijd van afnemende gezondheid en toenemende zorg overleed…
Dan is het hier op aarde afgelopen. Soms waren ze al bijna vergeten. Wie was dat ook al weer?

Met het oog op al die werkelijkheden van de oude dag, spoort de schrijver aan om te gedenken aan de Schepper in de gezonde dagen.
Zoek de Heere in de dagen dat lichaam en geest nog fit zijn. Dat er nog de vermogens zijn om het Woord van God te overdenken; dat we nog benen hebben die nog lopen kunnen naar Gods huis. Dat we nog ogen hebben die Gods Woord nog kunnen lezen; dat we nog oren hebben die de prediking nog kunnen horen, dat we ook nog een stem hebben om Zijn Naam te belijden.
Gedenk aan Uw Schepper, Die u formeerde. Denk aan uw Schepper, Die recht op u en jou heeft, Die het leven onderhoudt en nog de gelegenheid geeft om te lezen en te horen en te lopen.
Koop de tijd uit eer dat de dagen komen, dat u zegt: ik heb geen lust meer in lezen en horen en lopen, want ik kan niet meer.
Maak ernst met de tijd van uw leven en maak ernst met de God van uw leven.We hebben onze Schepper verlaten en toch roept Hij ons terug. Hoe kan dat?
Omdat Hij Zijn Zoon gezonden heeft, Die naar een zondaar omziet, Die naar een zondaar luistert, Die naar een zondaar loopt. Hij heeft alles volbracht wat er te doen was om een zondaar genadetijd te geven.
Leer ons de tijd des levens kostbaar achten. Gedenk aan Uw Schepper en Herschepper, overdenk het Woord van de Heere, en haast u om uws levens wil.Lees en luister en loop in verband met de eeuwige dingen.
Zo wil de Heilige Geest werken in ons leven.
Eens komt de grens. De grens van leven en dood. Is uw paspoort getekend o mens? Bij geen paspoort wordt u gestuurd naar het eeuwig verderf, omdat u de tijd niet gebruikt hebt om uw paspoort te tekenen. De tijd verprutst en verdaan met het zien van de zonde en het luisteren naar de zonde en het lopen naar de zonde. Welnu dan zult u eeuwig met de zonde zijn, met die stank van goddeloosheid, die spreekt van het diepe bederf van uw ongereinigde hart.
Welzalig de mens die bij Zijn Schepper is terecht gekomen door Christus Jezus, Die leeft tot in alle eeuwigheid. Ook als hij of zij oud is geworden en de lust is vergaan, mag er geweten worden dat niemand hen uit de hand van Christus kan rukken. Die mens gaat naar het eeuwig Vaderhuis, waar de kwade dagen tot het verleden behoren en de eeuwige nieuwe dag aan breekt, waar zij lopen en niet moe worden, waar zij zien en nooit blind worden, waar zij luisteren en nooit doof worden.
A.K.Wallet