Meditatie 

 

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

 

Psalm 91: 1

 

DÉ SCHUILPLAATS CHRISTUS

Wanneer heb je een schuilplaats nodig? Als er gevaar dreigt! Als er vijanden zijn die het op je leven gemunt hebben! En nu spreekt onze tekst van de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat wil zeggen: er is een schuilplaats bij God. Hij is de grote Eigenaar van deze schuilplaats. Met andere woorden: God de Allerhoogste heeft voor een Schuilplaats gezorgd! Maar waarom dan toch? Vanwege het állergrootste gevaar dat u dreigt. Want wie bent u?

Zondaar voor God! Een zondaar die verloren ligt van nature! Een zondaar die ten dode is opgeschreven! Voor zulke zondaren dreigt een ontzaglijk gevaar! De eeuwige dóód! De toorn van God! De vloek van de Wet! De eeuwige rechtvaardige rampzaligheid! En dát wist de Allerhoogste God van eeuwigheid! Hij wist dat Zijn verloren volk eeuwig zal omkomen als Hij Zélf niet zou ingrijpen en Zélf zou zorgen voor een schuilplaats tegen dat grootste gevaar.

Ja waarlijk,

De HEER’ is groot, een heerlijk God,

Een Koning, die het zaligst lot,

Ver boven alle goôn kan schenken.

Hij is ook de Almachtige God, Die álles kan wat Hij wil. Kijk en nu heeft de Allerhoogste en Almachtige God Zélf gezorgd voor een Schuilplaats waarin een zondaar geen kwaad hoeft te vrezen, verlost is van de drievoudige dood, verlost is van Gods toorn over de zonden. Een schuilplaats waar de vloek van de Wet hem nooit meer kan verdoemen. ’t Is eigenlijk geen vraag meer met Wie de Schuilplaats en de Schaduw wordt bedoeld. Die Schuilplaats is Christus!

 

Het woord ‘schuilplaats’ roept het beeld op van een steenrots waarin een vluchteling veilig was voor gevaren.

Zo verkeerde David eens in de spelonk van Adullam toen Saul hem zocht om te doden.

Meerdere keren komen we in de Bijbel Christus tegen onder het beeld van een Steenrots. In Hem is veiligheid tegen het allergrootste gevaar dat dreigt, namelijk om voor eeuwig verloren te gaan vanwege de zonden.

 

Maar om die Steenrots te zijn als een Schuilplaats voor Zijn verloren volk, moest Christus een geslagen Steenrots worden. Want God zag de zonden van Zijn Kerk niet door de vingers.

De zonde der wereld deed God ontbranden in toorn. Gods recht eiste betaling voor de zonden. Dat moest gebeuren, het kon niet anders. Geen mens vond Hij die dat kon doen, maar toen heeft Christus gezegd: Ik zal betalen Vader! Ik zal Uw toorn over de zonden gaan dragen. Hoor eens hoe Jesaja dat al profeteerde in Hoofdstuk 53: 4, ‘Waarlijk Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen, doch wij achten Hem, dat Hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was’.

Maar in die weg waarin Christus van God geslagen en verdrukt werd, bleef er voor Hem geen schuilplaats meer over voor de toorn en de vloek van God over de zonden. Zie Hem hangen aan het kruis in de drie uren dikke duisternis, waarin Hij verlaten werd van Zijn Vader en de toorn van God in alle hevigheid op Hem aankwam. Waar het recht van God betaling eiste en de zware straf van de hel werd doorstaan! Toen kwam Zijn zwaar lijden tot een dieptepunt. Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten! Waarom? O hoor het rijke Evangelie: Opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden. Ja, opdat wij weer gemeenschap met God zouden mogen krijgen.

Met andere woorden: Opdat zondaren voor eeuwig een Schuilplaats zouden hebben! Ja de Heere Jezus is de enige Schuilplaats waar een ontdekte zondaar veilig is. Waarom is hij daar veilig? Omdat hij God niet tégen heeft. Omdat het waar geworden is:

Gij vindt in gunst, en niet in wraak, uw lust;

De hitte van uw gramschap is geblust.

Maar die gunst.., die zalige gemeenschap met God kan dan ook alleen in de Schuilplaats ervaren worden hoor. Buiten de schuilplaats is en blijft God een verterend Vuur en een eeuwige Gloed bij wie niemand wonen kan.

 

 O wat is het toch nodig om ín de Schuilplaats Christus te zijn. Daar spreekt de dichter van Psalm 91 ook van.

Hoe is de dichter in de Schuilplaats terecht gekomen? Hoe wordt ik een bewoner in de Schuilplaats? Is dat ook uw en jouw grootste levensvraag geworden?

 

In Gods Woord komen we een geschiedenis tegen die zo duidelijk illustreert hoe een zondaar in de Schuilplaats Christus komen kan.

In 1 Samuël komen we David tegen die moest vluchten voor Saul? Waar kwam David terecht? In de Spelonk van Adullam. David was daar niet alleen want we lezen dat het ganse huis van zijn vader tot hem kwamen. Ja, tot hem vergaderden alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot een overste over hen; zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen.

Hier staan nu precies drie kenmerken die een zondaar tot Christus doet vluchten om in Hem een schuilplaats te vinden.

Hij is benauwd vanwege de vloek der wet. Hij heeft schuld waar hij voor betalen moet. Hij is bedroefd vanwege zijn zonden!

 

Kijk, en dat geeft een onhoudbare nood, die alleen opgelost kan worden  door de Heere Jezus Daarom komt er een vluchten tot Hem en zal zo’n benauwde, schuldige, bedroefde zondaar nooit rust kunnen hebben voordat hij weten mag door Christus en in Christus behouden te zijn. Zo komen zondaren tot Christus om in Hem een Schuilplaats te vinden. Ja, die is gezeten in de schuilplaats des Allerhoogsten. Niet even, maar ééuwig. Eeuwig vernachten in de schaduw des Almachtigen.

 

Ds. J. de Bruin